...

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์นรา จำกัด หรือ RNH หนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ้ป ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 เป็นต้นมา เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดนราธิวาสและเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถรองรับผู้ป่วยนอกประมาณ 800 คนต่อวัน และผู้ป่วยใน 200 เตียง พร้อมรองรับผู้รับบริการทั้งที่เป็นประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งผู้รับบริการจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน เป็นต้น อีกทั้งมีการร่วมมือกับบริษัทเกี่ยวกับตลาดสุขภาพชาวต่างชาติแถบตะวันออกกลางในการรองรับผู้รับบริการชาวต่างชาติแห่งแรกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.

ประวัติความเป็นมา

RNH จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ในนามบริษัท โรงพยาบาลราษฎร์นรา จำกัด โดยทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 300 ล้านบาท ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท โรงพยาบาลสิโรรส จำกัด กับ บริษัทโรงพยาบาลเครือธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป และประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ร่วมกันลงทุน เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดนราธิวาสและเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่แห่งแรกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.

พันธกิจ

Develop healthcare service in every aspect
เราจะพัฒนาระบบบริการสุขภาพในทุกมิติ ”

วิสัยทัศน์

To be professional healthcare service
เราจะเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมืออาชีพ ”

ค่านิยมองค์กร

- Responsible มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ต่อผู้ใช้บริการ ต่อองค์กร และสังคมส่วนรวม
- Nice มารยาทงาม สุภาพอ่อนโยน มีคุณธรรมจริยธรรม
- Hospitable มีอัธยาศัยดี จิตใจโอบอ้อมอารี

สโลแกน

We care for life เราพร้อมดูแลคุณ ”